Miljö

Oliner System AB utvecklar, standardiserar och levererar system för rörförnying inne i byggnader. Vårt arbete utförs över hela Sverige och våra främsta kunder är bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltare, vvs/spolföretag.

Vår miljöpolicyn är grunden för verksamhetens miljömål, och syftar till att förebygga förorening och ständigt förbättra vårt miljöarbete.

toa

Ett antal felaktiga uttalanden om Oliner Epoxiprodukter där det hävdas att Oliner Epoxi produkter innehåller det farliga ämnet Bisfenol A (CAS registreringsnummer 80-05-7). Detta är inte fallet, ingen av Oliner Epoxi produkter innehåller Bisfenol A. Detta framgår av produkternas respektive säkerhetsdatablad där Bisfenol A inte är upptaget. Oliner Epoxi säkerhetsdatablad tas fram med information som vi samlar in från våra råvaruleverantörer, som också har informationsplikt avseende eventuellt innehåll av miljögift och farliga ämnen. Ej heller där anges det att råvarorna innehåller Bisfenol A.

Med en önskan att säkerställa att den information vi får från våra råvaruleverantörer faktiskt är korrekt, har vi också låtit ett oberoende laboratorium analysera epoxihartset med avseende på innehåll av Bisfenol A. Ej heller de har hittat någon bisfenol A i epoxihartset. Närmare bestämt är hartsprovet analyserat med en detektionsgräns ner till 0,001 utan att hitta någon spårbar bisfenol A i proverna. Baserat på informationsplikten avseende innehållet av ämnen i blandningar som fastställts av EUs kemikaliemyndighet (ECHA) betonas det att 0,001% är 500 gånger lägre än den undre deklarationsgränsvärde på 0,5 o som gäller för bisfenol A.

När det gäller sammansättningen av Oliner Epoxiprodukter, så består dessa huvudsakligen av epoxiföreningar av typen 2, 2-bis (4 – (2,3-epoxipropyl) fenyl) propan (med CAS nummer 1675-54-3), känd som BADGE, eller förpolymeriserade varianter. Det är viktigt att betona att sådana epoxiföreninAar inte är ett utfasningsämne enligt Kemls PRlO-kriterier . Idag finns det ingen vetenskaplig grund att tro att BADGE kommer att klassificeras om i framtiden, eftersom de nuvarande toxikologiska uppgifter för BADGE indikerar frånvaro av endokrina, cancerframkallande, reproduktiva och utvecklingsmässiga effekter, som återigen stöder användningen av BADGE till produkter avsedda att komma i kontakt med, bland annat livsmedel (Se till exempel artikeln om detta genom A. Poole och medförfattare i tidskriften ” Food Additives and Contaminants” från 2004 (vol. 21, s. 905-919) som stödjer detta påstående).